08 марта 2013
4584

Rus-T?rk i?birli?i: Rus i? adamlar?n?n bak???

Son y?llarda Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu aras?nda ticari ve ekonomik i?birli?i giderek art?yor. ?ki ülkedeki i? çevrelerinin i?birli?ine ve farkl? sanayi ve ticaret alanlar?nda yeni projelerin geli?tirilmesine olan kar??l?kl? ilgisi art?yor. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odas? nezdinde 2004 y?l?nda kurulan Rus-Türk ?? Konseyi, Rusya ve Türkiye aras?ndaki i? ili?kileriyle ticari ve ekonomik i?birli?inin geli?tirilmesi ve güçlenmesine tam katk?da bulunmay? amaçlamaktad?r.

Rusya’n?n güneyinde tan?nan ?irketlerden biri “Impextrade” ?irketi, Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odas? Rus-Türk ?? Konseyi’nin üyesi olarak metalürji ve ikincil metaller alan?nda iki ülkenin i? adamlar? ve topluluklar? aras?nda ili?kileri geli?tirmekte. “Impextrade” Yönetim Kurulu Ba?kan? Oleg Tsvigun, Rusya’n?n Sesi radyosuna demecinde, Rus-Türk i?birli?inin mevcut durumunu, özelliklerini ve beklentileri anlatt?:

- Rus-Türk ?? Konseyi’ne kat?lmak karar?n? verdi?inizde hangi hedefleri belirlemi?tiniz? Konseyin i?levi ne? Konsey ilgili deneyimlerinizi aktar?r m?s?n?z? Rus ve Türk giri?imcilerine nas?l yard?mc? olabilir?

Impextrade ?irketimiz, daha çok Rusya’n?n güneyinde ihracat alan?nda faaliyet gösteriyor. Rusya Federasyonu’nun güneyindeki Rostov, Taganrog, Azov, Yeysk, Taman kentleri hep ticaret merkezleri olarak biliniyordu. ?lk orta??m?z, Karadeniz’in di?er ucunda bulunan Türkiye’ydi. Bunu bilerek ve güney yönünün yüksek potansiyelini pozitif de?erlendirerek Rus-Türk ?? Konseyi’ne kat?ld?k.

Konsey’in çal??malar?na, Rusya’n?n 40’tan fazla bölgesiyle 150’den fazla Türk ?irketi ve firmas? kat?l?yor.

Yak?n gelecekte Moskova’da, yeni seçilen Konsey Ba?kan? Tuncay Ö;zilhan’?n önderli?inde Türk-Rus ?? Konseyi heyetiyle yeni bir çal??ma toplant?s? yap?lacak.

- Sberbank’?n Denizbank’? sat?n almakla ticari ili?kilerimizin neler vaat etti?iyle ilgili dü?üncenizi almak isterdik.

Küreselle?en dünya ?artlar?nda çe?itli tehdit ve zorluklarla kar?? kar??ya kalan ülkelerimiz, daha önce elde edilen i?birli?i düzeyini korumakla birlikte söz konusu i?birli?imizin bir dizi önemli alanlar?nda önemli ilerlemeler kaydetmeyi ba?ard?. Bu alanlardan biri, bankalar aras? i?birli?i.

2012 sonbahar?nda, Rusya’da banka sektörünün lideri Sberbank, Frans?z-Belçika ortakl??? olan Dexia ?irketinden Denizbank’? ald???n? ilan etti. Geli?mi? bankalar aras? i?birli?i de çok yönlü ekonomik i?birli?inin daha fazla ilerlemesinin güvencesidir. Buna, ulusal para birimlerinin kullan?m? da dâhil. Asl?nda bunu, 2012 Aral?k’ta Türkiye ziyareti s?ras?nda Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin de belirmi?ti: “Ba?l?ca görevlerimizden biri, i? ortakl???m?z?n mali altyap?s?n?n iyile?tirilmesi. Sermaye yat?r?mlar? için destekleyici, rahat bir ortam olu?turulmal?, kar??l?kl? ödemelerde ulusal para birimleri kullan?lmal?.”

Sberbank’?n Avusturya’da, ?sviçre’de, Türkiye’de bankalara, Kazakistan’da, Belarus’ta, Ukrayna’da yan ?irketlere, Hindistan’da ?ubeye, Çin’de ve Almanya’da temsilciliklere sahip olmas?, Rusya’n?n en büyük bankas?n? uluslararas? bankaya dönü?türdü. Elbette tüm bunlar, Sberbank Ba?kan? German Gref sayesinde gerçekle?ti ve olu?turdu?u yönetici tak?m?n?n yüksek profesyonelli?in göstergesidir.

Sberbank-Denizbank tandemi, ayr?ca Avrupa ve BDT ülkelerindeki yan kurulu?lar, finansal hizmetlerin çe?itlili?i ve co?rafyas? aç?s?ndan Türk, Rus ve Avrupa ?irketlerine ve i?letmelerine üniversal finansal ürün sunmaya olanak sa?l?yor.

- Ticaret, yat?r?m ve ortak projeler alan?nda iki ülke aras?nda ne gibi sorunlar var?

Ticari ve ekonomik konulara gelince iki ülke aras?ndaki fikir ayr?l?klar?, di?er herhangi bir ikili ili?kilerde oldu?u gibi elbette mevcut. Bunlar, a??r nakliye kotalar?, üçüncü ülkelerle enerji projeleri, Rus enerji kaynaklar?n?n miktar ve fiyat parametreleri ve Türk i?letmelerinin özelle?tirme program?na Rus ?irketlerin kat?l?m? gibi alanlardaki sorunlar.

Ö;rnek olarak, 2009 y?l?ndan bu yana yürürlükte olan basitle?tirilmi? gümrük koridoru gösterilebilir. Türkiye’den Rusya’ya getirilen mallar için gümrük i?lemlerini büyük ölçüde kolayla?t?rd? ve h?zland?rd?. Bu proje, devlet kurumlar? aras?nda güven düzeyini art?r?yor ve her iki yönde yük ta??mac?l??? alan?nda kendini kan?tlam?? ?irketlerin çal??mas?n? kolayla?t?r?yor.

Hâlihaz?rda, Türk kamyonlar?n Rusya üzerinden geçi? kotas? sorunu için çözümlerden biri olarak Rusya’n?n güneyinde büyük çok fonksiyonlu lojistik merkezinin in?aat? için ön çal??malar yap?l?yor.

- Sizce, Türkiye himayecilik uyguluyor mu, yoksa “tam rekabet serbest ticaret” anlay??? m? hâkim?

Devlet himayecili?i, yani iç pazar?n, ithalat ve ihracat vergileriyle sübvansiyonlar gibi belirli k?s?tlamalar yoluyla yabanc? rekabetten korunmas? söz konusuysa, bence, Türk piyasas? oldukça aç?k. 2004 May?s’?nda Türk ithalat? için koruyucu önlemlere ili?kin Türkiye Bakanlar Kurulu bir kararname yay?nlad?. Yat?r?m aç?s?ndan yabanc?lar?n üzerindeki k?s?tlamalar da az. Radyo yay?n?, hava ve deniz ta??mac?l???, liman hizmetleri gibi alanlarda baz? k?s?tlamalar var. Yabanc? yat?r?mc?lar için gayrimenkullerle ilgili i?lemler ve bal?kç?l?k yasak.

D?? himayecilik veya uluslararas? piyasaya mal, hammadde ve hizmetlerin sunulmas?yla ilgili yerli üreticiler için lobi faaliyetleri söz konusuysa Türk devlet ve ticari çevrelerinin konumu çok güçlü, becerikli ve sürekli geli?iyor.

Son 10 y?lda Türk müteahhitleri taraf?ndan yurtd???nda yap?lan in?aat çal??malar?n?n hacmi 10 kat artarak 2012’de 26,1 milyar dolara ula?t?. Hâlihaz?rda Türk in?aatç?lar? 100 ülkede yakla??k 7 bin proje üzerinde çal???yor. Geçti?imiz sene Türk in?aatç?lar? ilk kez Kolombiya, Papua Yeni Gine, Somali ve Peru’da sipari? ald?.

- Rus-Türk i?birli?inde metalürji alan?nda e?ilimler neler?

Rusya’da ihracat alan?nda iki y?l üst üste yüzde 43’le hurda metal lider konumunda. Ayn? tutarl?kta, yüzde 39’la çelik ürünleri ihracat? da gerçekle?iyor. 2011’e göre çelik ürünleri ihracat?nda kayda de?er de?i?iklikle ya?and?. Yar? mamul ala??ms?z çeli?in tedariki yüzde 31’den 50’ye büyüdü, yass? haddelenmi? ürünlerin tedariki ise tam aksine yüzde 50,4’ten 37’ye azald?.

- Türk ortaklarla i?birli?inin özgül özelli?i nas?l tarif ederdiniz?

Ö;zgül özellikten söz etmek do?ru olmaz. ?? ileti?imi oldukça standart ve uluslararas? nitelik ta??yor. Türk meslekta?lar?m?z, hiç ?üphesiz, misafirperver ve temaslar s?ras?nda de?i?mez pozitif tav?rla ön plana ç?k?yor. Ortaklarla yak?n ileti?imin, i? imtiyazlar? için teminat olmad???n?, kar??l?kl? kabul edilebilir bir uzla?ma bulmak için bir f?rsat oldu?unu anlamak gerek.

?llaki Türk i? anlay???n?n özellikleri hakk?nda konu?mak gerekiyorsa, son teknoloji araçlar? ve olanaklar? kullanmalar?n?, hareket kabiliyetlerini, bilinen at?lganl?klar?n? ve yönetim esnekli?ini kaydederdim. Bu, Türkiye`deki demografik durumla aç?klanabilir. Kent nüfusun h?zl? büyümesi ve vatanda?lar?n nispeten genç ya? ortalamas? etkenler aras?nda yer al?yor.

Olga Mazalova

http://turkish.ruvr.ru/2013_03_08/rus-turk-isbirligi-rus-isadamlarinin-bakisi/

Рейтинг всех персональных страниц

Избранные публикации

Как стать нашим автором?
Прислать нам свою биографию или статью

Присылайте нам любой материал и, если он не содержит сведений запрещенных к публикации
в СМИ законом и соответствует политике нашего портала, он будет опубликован